VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
ÜbersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGE 124 IV 44 - Haschischkonsum  Materielle Begründung

1. Bearbeitung

2. Abruf & Rang

3. Zitiert durch:

4. Zitiert selbst:

5. Besprechungen:

6. Zitiert in Literatur:

    [nicht verfügbar]
7. Markierte Gliederung:

Regeste
Sachverhalt
Auszug aus den Erwägungen:
Erwägung 1
1.- (Recevabilité). ...
Erwägung 2
2.- a) Le recourant soutient que l'autorité cantonale aura ...
b) Le recourant s'efforce de montrer que le haschich est un produ ...
c) Le recourant soutient enfin que la peine infligée serai ...
d) Les éléments pertinents pour la fixation de la p ...
Erwägung 3
3.- (Suite de frais). ...

Bearbeitung, zuletzt am 13.06.2024, durch: Sabiha Akagündüz, A. Tschentscher
© 1994-2024 Das Fallrecht (DFR).